KİŞİSEL VERİ KORUMA BİLGİLENDİRME METNİ

İznik Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma Vakfı kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

Vakfımız, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden Vakfımız kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.

a. Veri Sorumlusu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak İznik Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanır ve işlenir.

b. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; Vakfımıza iletilen muhtelif belgeler, müşteri bilgi formları, posta ve e-postalar; çağrı merkezi; Vakıf  internet sitesi; sosyal medya araçları; Kurumsal iletişim hesapları ve cihazları; Vakıf bilişim sistemleri ve cihazları; güvenlik kameraları gibi muhtelif kanallar aracılığıyla gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak işlenir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (iii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunanın kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (v) Vakfımızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v)i bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Vakfımızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilir.

c. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde kanunlarda açıkça öngörülen yükümlülükler ile mesleki ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi; doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Vakfımızın hukuki ve fiziki güvenliğinin temin edilmesi; Vakfımızın kurumsal işleyişinin sağlanması; Vakfımızın bilişim sistemlerinin çalışırlığı ve bilgi güvenliğinin sağlanması ile bunun için gerekli veri tabanlarının oluşturulması; Vakfımızın internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve oluşan hataların giderilmesi; Vakfımız telefonu olan 0224 757 54 51 numaralı telefon kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması ile talep ve şikayet yönetiminin sağlanması amacıyla işlenir.

Açık rızanızı beyan etmeniz halinde ise kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlandırılmanız ve haberdar edilmeniz; kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi analiz edilmesi amacıyla işlenebilir.

ç. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin (c) maddesinin 1. paragrafında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak grup Vakfımıza kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla kullanılabilir.

d. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Vakfımız, Kanun’un 10. maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.