İznik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 Kişi Büro Görevlisi Personel Alım İlanı

İZNİK

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

1 KİŞİ BÜRO GÖREVLİSİ ALIM İLANI

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

5.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Seyahat engelli bulunmamak, Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağılığı veya engeli bulunmamak,

7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, (Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen kişiler kabul edilmeyecektir. )

8. Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi unvanı için 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,

9. ÖSYM tarafından 2019-2020 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

10. İZNİK İlçesinde son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (Bir) yıl süreyle ve kesintisiz ikamet ediyor olmak. Son başvuru tarihi itibariyle (19.03.2021) İznik ilçe sınırları içerisinde ikamet edenler içerisinden yapılan müracaatlar kabul edilecektir.

11.Adli sicil kaydı bulunmamak,

12.Microsoft Office (Word, Excel vb.) temel bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek ve yeterlilik durumunu gösterir belgeye sahip olmak veya üniversite eğitiminde ilgili derslerden eğitim aldığını gösterir belgeye sahip olmak. (Tercih sebebidir)

13. Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

14. Mesai dışı ve bedenen çalışma yoğunlukta olacağından erkek personel tercih edilecektir.

15.Vakıf ayni yardımlarını muhtaç vatandaşlara zaman mefhumu olmaksızın dağıtabilecek fiziki yeterliliği sahip olmak.

16. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Yapılan Adaya 2 Aylık Deneme Süresi Verilecek Olup Deneme Süresinde Başarısız Olan veya Sözleşme Şartlarına Uymayan Adayın İş Akdine Son Verilecektir.

17. Vakıf, mülakat aşamasına geçip geçmeme veya personel alımı yapıp yapmama hususlarında serbesttir.

 

II- MÜLAKAT ÖNCESİ İSTENİLECEK BELGELER

1- KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi

2- Adli Sicil Belgesi

3- Diploma Fotokopisi

4- Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)

5- Erkek Adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya askerlik ile ilişiği bulunmadığına dair belge

6-Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair son bir ay içerisinde Aile Hekimliğinden alınmış sağlık raporu

7- Sürücü belgesi fotokopisi

8- Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi. (Üniversite eğitiminde ilgili derslerden eğitim aldığını gösterir belgede geçerli olacaktır).

 

Not: Fotokopisi verilecek belgelerin vakfa teslimi esnasında aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

 

III-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvurular 09/03/2021 Salı günü saat 08:30’da başlayacak olup, 19/03/2021 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-Başvurular https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresindeki SYDV Personel Alımları menüsünden online olarak alınacak, sistem tarafından KPSS puan kontrolleri yapılacaktır.

3-Büro Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday (5 kişi) sözlü mülakata çağrılacaktır. Başvuran adayların KPSS puanına göre sıralanmış tam listesi vakıf ilan panosunda ve vakıf resmi internet sitesi olan www.izniksydv.gov.tr ve İznik kaymakamlığı internet sitesi www.iznik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakat değerlendirmesinde Mülakat Puanının %60 ‘ı KPSSP3 puanının %40’ı baz alınarak 100 (Yüz) puan üzerinden en yüksek puanı alan aday alınacaktır..

4-Mülakata girmeyi hak kazanan adayların II.madde de Mülakat Öncesi İstenecek Belgeler başlığı altında yazılan belgelerini 23/03/2021 Çarşamba günü  mesai bitimine kadar eksiksiz olarak vakıf bürosuna bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen tarih ve saatte teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, işe alımları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

5-Ayrıntılı Bilgi için Vakıf Müdürü V. Verda SEVİNÇ Tel: 0 224 757 54 51 İlanen Duyurulur.

Diğer Resimler
Sosyal Medyada Paylaş